Almanca Pratik Cümleler

Almanca Pratik Cümleler

Almanca biliyor musunuz?
Sprechen Sie Deutsch?
şprehen zi: doyç

Beni anlıyor musunuz?
Verstehen Sie mich?
verşteyn zi: mih

Evet, biraz.
Ja, etwas.
ya:, etvas

Lütfen yavas konuşunuz.
Bitte sprechen Sie langsam.
bitte şprehen zi: langza:m

Yazabilir misiniz, lütfen.
Können Sie das bitte aufschreiben.
können zi: das bitte aufşrayben

Almancanızı nerede öğrendiniz?
Wo haben Sie Deutsch gelernt?
vo ha:ben zi: doyç gelernt

Almancayı kendi kendime öğrendim.
Ich habe Deutsch allein gelernt.
ih habe doyç alayn gelernt

Ne kadar zamandır Almanca öğreniyorsunuz?
Wie lange lernen Sie schon Deutsch?
vi lange lernen zi: şon doyç

Üç aydır Almanca öğreniyorum.
Ich lerne seit drei Monaten Deutsch.
ih lerne sayt dray monaten doyç

Lütfen tekrar söyler misiniz?
Können Sie das bitte nochmal sagen?
können zi: das bitte nohmal za:gen

Almancamı nasıl buluyorsunuz?
Wie finden Sie mein Deutsch?
vi finden zi: mayn doyç

Selam!

Hallo!

[halo:]

 

Nasılsınız?

Wie geht es Ihnen?

[vi:-ge:t-es i:nın]

 

İyiyim teşekkür ederim.

Es geht mir gut, danke.

[es ge:t mi:r gu:t dankı]

 

Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?

Danke gut. Und wie geht es Ihnen?

[dankı gu:t unt vi-ge:t-es i:nın]

 

Nasıl gidiyor?

Wie geht’s?

[vi:-ge:ts]

 

Fena değil.

Nicht schlecht.

[niht şleht]

 

Adım ……’dir.

Ich heiße ……

[ih-haysı ……]

 

Türk’üm.

Ich bin ein Türke.

[ih-bin ayn türkı]

 

…… yaşındayım.

Ich bin …… Jahre alt.

[ih-bin …… ya:rı alt]

 

Ben öğrenci (doktor, öğret-men, işçi, ……)’yim.

Ich bin Schüler (Arzt, Leh-rer, Arbeiter, ……).

[ih-bin şü:lır (a:rtst, le:rır, arbaytır, ……)]

 

İstanbul’da oturuyorum.

Ich wohne in Istanbul.

[ih-vo:nı in istanbul]

 

Bana …nın nerede olduğunu gösterebilir misiniz?

Können Sie mir zeigen, wo …… ist?

[könın zi: mi:r tsaygın vo: …… ist]

 

Oraya nasıl gidebiliriz?

Wie können wir dorthin gehen?

[vi: könın-vi:r dorthin ge:ın]

 

Danışma bürosu nerededir?

Wo ist das Informationsbüro?

[vo:-ist das informasyo:nsbüro:]

 

İstasyon ne kadar uzaktadır?

Wie weit ist der Bahnhof?

[vi:vayt ist de:r ba:nho:f]

 

Dükkânlar ne zaman açılır (kapanır)?

Wann werden die Geschäfte geöffnet (geschlossen)?

[van ve:rdın di-gışeftı gıöfnıt (gışlosın)]

 

Otobüs durağı nerede(dir)?

Wo ist die Bushaltestelle?

[vo:-ist di-bushaltıştelı]

 

En yakın banka nerededir?

Wo ist die nächste Bank?

[vo:-ist di-ne:hstı bank]

 

Nerede bir taksi bulabilirim?

Wo kann ich ein Taxi finden?

[vo:-kan-ih ayn taksi findın]

 

Otomobilimi nerede park edebilirim?

Wo kann ich mein Auto parken?

[vo:-kan-ih mayn auto parkın]

 

Müze (istasyon, park, …) nerededir?

Wo ist das Museum (der Bahnhof, der Park …)?

[vo:-ist das muze:um (de:r ba:nho:f, de:r park, …)]

 

Giriş biletleri nereden alınabilir?

Wo kann man die Eintrittskarten bekommen?

[vo: kan-man di-ayntritskartın bıkomın]

 

… ne kadar uzaklıkta?

Wie weit ist … ?

[vi-vayt ist …]